QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẢO HIỂM ATHENA

1.KHÁCH HÀNG:

Xuất trình thẻ bảo hiểm, CMND/Giấy khai sinh (đối với khách hàng dưới 15 tuổi).

Đưa ra yêu cầu chi trả trực tiếp.

2.NHA KHOA:

2.1.Kiểm tra thẻ Bảo hiểm: Tên Người được bảo hiểm đối chiếu với CMND/Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu, thời hạn bảo hiểm in trên thẻ.

2.2. Điền các thông tin vào Giấy đề nghị Bảo lãnh thanh toán viện phí:

-Các thông tin liên quan đến khách hàng, chuẩn đoán và chi tiết điều trị, ngày điều trị.

2.3.Gửi Giấy đề nghị Bảo lãnh thanh toán viện phí sang ATHENA email. Và thông báo trường hợp nào cần bảo lãnh viện phí ngay.

3.ATHENA     

Thẩm định lại có phải là trường hợp được bảo hiểm hay không? Nếu có thì mức bảo lãnh viện phí như thế nào?

Nếu việc điều trị kết thúc trong ngày:

  1. Nha khoa thông báo bằng điện thoại.
  2. ATHENA sẽ kiểm tra và trả lời lại cho Nha khoa trong vòng 15 phút

Nếu việc điều trị kéo dài nhiều ngày:

  1. Nha khoa thông báo cho ATHENA kèm theo ngày dự kiến kết thúc.
  2. ATHENA sẽ kiểm tra và trả lời qua email cho Nha khoa trong ngày.

Nếu ngày điều trị là một ngày khác:

  1. Nha khoa thông báo cho ATHENA có thông tin chi tiết ngày điều trị.
  2. ATHENA sẽ kiểm tra và confirm qua email cho Nha khoa trong ngày.

4.NHA KHOA:

Thông báo cho khách hàng thông tin được bảo lãnh viện phí.

            5.KHÁCH HÀNG:

Ký các giấy tờ liên quan (đơn yêu cầu, giấy xác nhận bảo lãnh viện phí, Hóa đơn tài chính, Bệnh án điều trị…) và thanh toán chi phí ngoài phạm vi bảo lãnh viện phí.